خرید، نصب و راه اندازی دستگاه بگ فیلتر کارخانه آسفالت شهرداری بندرماهشهر

sanademonaghese

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله چهارم

 

شرکت / فروشنده

بدینوسیله به استناد مجوزهای شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: خرید، نصب و راه اندازی دستگاه بگ فیلتر کارخانه آسفالت شهرداری بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۲۶.۸۲۱.۷۴۹.۳۸۳ ریال

ج مدت انجام کار: ۳ ماه از زمان انعقاد و ابلاغ قرارداد

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: شهرداری بندرماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۲ تا پایان وقت اداری مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲ می باشد.
  • ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه گشایش پاکت ها الزامی است.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۳۴۱.۰۸۷.۴۷۰ ریال)را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

                                                                                              حسین صفری

                                                                                         شهردار بندرماهشهر