احداث، حفظ و نگهداری فضای سبز فاز دوم پارک گلریزان واقع در ۱۸۰ دستگاه ناحیه صنعتی

sanademonaghese

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۲۲۲۲/ش مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: احداث، حفظ و نگهداری فضای سبز فاز دوم پارک گلریزان واقع در ۱۸۰ دستگاه ناحیه صنعتی بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۸.۹۲۸.۳۷۹.۸۴۸ ریال

ج مدت انجام کار: ۱۲۰ روز (۶۰ روز بابت احداث و ۶۰ روز بابت حفظ و نگهداری) از تاریخ صورتجلسه تحویل 

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر

و- گواهینامه صلاحیت خدماتی و ایمنی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی الزامی است.

 

 

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۲ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۲ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۲                  می باشد.
  • ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه گشایش پاکت ها به واحد حراست واقع در ساختمان مرکزی شهرداری بندرماهشهر طبقه اول، الزامی است.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۴۱۸.۹۹۲ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۰ روز یک شنبه مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲ واقع در دفتر فضای سبز شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

                                                                                                حسین صفری

                                                                                            شهردار بندرماهشهر