واگذاری امور خدمات شهری منطقه مرکزی بندرماهشهر

sanademonaghese

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوزهای شماره ۲۲۲۲/ش ۲۸/۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۲۴۸۴/ش و ۲۴/۰۴/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: واگذاری امور خدمات شهری منطقه مرکزی بندر ماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۲۱۷/۲۹۱/۹۵۳/۷۲۸ ریال

ج مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی  

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: به عهده واحد خدمات شهری با نظارت عالیه مدیریت خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر.

ط- ارائه گواهی معتبر تأیید صلاحیت معتبر اداره کار و امور اجتماعی و گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.(تصویر برابر با اصل)

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۲ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۲  ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۲ می باشد.
  • ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی قبل از جلسه بازگشایی به واحد حراست شهرداری واقع در ساختمان مرکزی طبقه اول الزامی است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۳۶.۴۴۷.۶۶۴.۵۶۱ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۲ واقع در دفتر خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.
  • متقاضیان شرکت در مناقصه اگر قرارداد دیگری در شهرداری بندرماهشهر داشته باشند صرفاً درصورتیکه حداقل ۷۰% از مدت قراردادشان سپری شده باشد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند. همچنین اعضای هیئت مدیره آن نباید با نام شرکت های دیگر با شهرداری قراردادی داشته باشند. شرکت برنده تا قبل از سپری شدن حداقل ۷۰% از مدت قرارداد نیز حق شرکت در هیچ کدام از مناقصات حوزه خدمات شهری شهرداری را ندارد.

 

                                                                                                      حسین صفری

                                                                                                   شهرداربندرماهشهر