اجاره پارکینگ ماشین آلات سنگین به انضمام کارواش واقع در بندرماهشهر – ابتدای فاز ۷

sanademozayede

مزایده عمومی مرحله دوم

 

         شهرداری بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۱۷۱۰/ش مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شورای اسلامی شهر در نظر دارد پارکینگ ماشین آلات سنگین به انضمام کارواش واقع در بندرماهشهر ابتدای فاز ۷را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی اجاره دهد.

الف : موضوع : اجاره  پارکینگ به مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع به انضمام یک قطعه زمین بتن ریزی شده به مساحت ۳۲۰ متر مربع با کاربری کارواش واقع جاده کمربندی ابتدای فاز ۷.

ب : مبلغ مال الاجاره ماهانه ۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال و(به ازای یک سال ۶.۰۸۴.۰۰۰.۰۰۰ریال)  مبلغ پیش پرداخت ۳.۰۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ج : مدت زمان اجاره : یک سال شمسی.

          توضیح : در صورتیکه به دلیل انجام مراحل مزایده های آتی یا هر دلیل دیگر مدت قرارداد بیش از یک سال باشد ؛طی تنظیم الحاقیه قرارداد مبلغ اجاره ماهانه طبق دفترچه عوارض شهرداری با ۱۵ درصد افزایش اخذ خواهد گردید. در صورت استنکاف مستاجر و عدم امضای الحاقیه مربوطه؛ طی یک نامه مراتب به ایشان ابلاغ  و نامبرده حق اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

تبصره: این الحاقیه به منزله تمدید دوره ای و سالانه قرارداد نمی باشد.

 شـرایط :

۱- اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir از مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۰۵/۰۶/۱۴۰۲ می باشد.

۲- پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده  پنـج درصـد مبلـغ اولیه  (۰۰۰/۲۰۰/۳۰۴ ریال)‌ را به یکی از دو  طریق زیر ارائه نمایند:

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک :  ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره دو : پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم و سوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

تبصره سه : هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد  خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

۳- در صورتیکه شرکت کننده تاکنون به هر دلیل مشمول ضبط تضمین شرکت در مزایده شده باشد پاکت پیشنهادی ایشان مفتوح نخواهد گردید.

۴ –  شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده  و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

 

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر