اجاره ۲۰ باب مغازه واقع در بازارچه خوداشتغالی

sanad

مزایده عمومی مرحله اول

          شهرداری بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۱۳۱۳/ش مورخ ۰۸/۰۷/۹۷ شورای اسلامی شهر در نظر دارد ۲۰ باب مغازه  واقع در بازارچه خوداشتغالی واقع در بندر ماه شهر- فاز ۳ روبه روی مسجد ۱۴ معصوم را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی اجاره دهد.

الف : قیمت پایه به شرح جدول زیر می باشد:

شماره مغازه اجاره ماهانه  (ریال) ۵% سپرده (ریال) شماره مغازه اجاره ماهانه  (ریال) ۵% سپرده (ریال)
۱ ۵.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۳۰۰.۰۰۰ ۱۱ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۲ ۵.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۳۰۰.۰۰۰ ۱۲ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۳ ۵.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۱۲۰.۰۰۰ ۱۳ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۴ ۵.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۱۲۰.۰۰۰ ۱۴ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۵ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۶ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۷ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷ ۴.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۸۸۰.۰۰۰
۸ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸ ۴.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۸۸۰.۰۰۰
۹ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹ ۴.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۸۸۰.۰۰۰
۱۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰ ۴.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۸۸۰.۰۰۰

ب :مساحت هر مغازه ۱۲ متر مربع می باشد.

ج :  مدت زمان اجاره : یک سال شمسی  است که در صورت رضایت شهرداری فقط  برای یک دوره ۲ ساله با قیمت جدید قابل تمدید است.

توضیح : در صورتیکه به دلیل انجام مراحل مزایده های آتی یا هر دلیل دیگر مدت قرارداد بیش از یک سال باشد ؛ طی تنظیم الحاقیه قرارداد مبلغ اجاره ماهانه طبق دفترچه عوارض شهرداری با ۱۵ درصد افزایش اخذ خواهد گردید. در صورت استنکاف مستاجر و عدم امضای الحاقیه مربوطه؛ طی یک نامه مراتب به ایشان ابلاغ و نامبرده حق اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

تبصره: این الحاقیه به منزله تمدید دوره ای و سالانه قرارداد نمی باشد.

۱ – شـرایط مزایده :

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۱/۰۸/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۲ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده پنـج درصـد مبلـغ اولیه ( مطابق جدول فوق)‌ را به یکی از دو  طریق زیر ارائه نمایند:

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک : ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

  • پس از برگزاری مزایده و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
  • هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برنده دوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • در صورتیکه شرکت کننده تاکنون به هر دلیل مشمول ضبط تضمین شرکت در مزایده شده باشد پاکت پیشنهادی ایشان مفتوح نخواهد گردید.
  • شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و برنده مزایده  به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.
  • در صورت ارائه کمترین قیمت در چند مغازه توسط یک شخص، تنها در یک مغازه به عنوان برنده اعلام خواهد شد.

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر