انجام خدمات لایروبی مکانیزه خطوط دفع آب‌های سطحی بندرماهشهر و شهرک‌های تابعه

sanad

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۲۲۲۲/ش مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع:  انجام خدمات لایروبی مکانیزه خطوط دفع آب‌های سطحی بندرماهشهر و شهرک‌های تابعه

ب مبلغ اولیه:  ۴۳,۱۰۵,۲۶۹,۱۴۵ ریال

ج مدت  انجام کار: ۱۲ ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه شروع به کار

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: شهرداری بندرماهشهر یا هر شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد.

ط- ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی

 

شرایط مناقصه

  1. اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir  از مورخ  ۱۰/۰۸/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ ارائه می گردد؛ و پاکت ها تا مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۲  ساعت ۱۸:۰۰ تحویل شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۲ است.
  2. ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه گشایش پاکت ها به واحد حراست واقع در ساختمان مرکزی شهرداری بندرماهشهر طبقه اول، الزامی است.
  3. پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهرنشده معذور است.
  4. پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۲.۱۵۵.۲۶۳.۴۵۷ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  1. جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۲ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

                                                                   

 

 

                                                                                                                                                             حسین صفری

                                                                                                                                                         شهردار بندرماهشهر