اجاره یک قطعه زمین جهت استقرار کیوسک به مساحت ۱۲ مترمربع واقع در بندر ماهشهر- انتهای خیابان امام خمینی جنوبی – پارک بهار

sanad

 

مزایده عمومی مرحله اول

          شهرداری بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۱۰۸۸/ش مورخ ۱۵/۰۷/۹۸ شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک قطعه زمین جهت استقرار کیوسک را  با مشخصات زیر از طریق مزایده عمومی اجاره دهد.

الف : موضوع : اجاره یک قطعه زمین جهت استقرار کیوسک به مساحت ۱۲ مترمربع واقع در بندر ماهشهر- انتهای خیابان امام خمینی جنوبی پارک بهار  می باشد.

ب : مبلغ مال الاجاره : اجاره ماهانه ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (اجاره یک سال: ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

توضیح ۱ : در صورتیکه به دلیل انجام مراحل مزایده های آتی یا هر دلیل دیگر مدت قرارداد بیش از یک سال باشد ؛طی تنظیم الحاقیه قرارداد مبلغ اجاره ماهانه طبق دفترچه عوارض شهرداری با ۱۵ درصد افزایش اخذ خواهد گردید. در صورت استنکاف مستاجر و عدم امضای الحاقیه مربوطه؛ طی یک نامه مراتب به ایشان ابلاغ  و نامبرده حق اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

تبصره: این الحاقیه به منزله تمدید دوره ای و سالانه قرارداد نمی باشد.

توضیح ۲ : در صورت رضایت موجر قرارداد فقط تا دو سال و با مبلغ جدید قابل تمدید می باشد.

ج : پیش پرداخت : اجاره یک سال قیمت پیشنهادی برنده مزایده.

د : دستگاه نظارت: املاک – درآمد

 شـرایط مزایده :

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۸ مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۲ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده پنـج درصـد مبلـغ اولیه (۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال)‌ را به یکی از دو  طریق زیر ارائه نمایند:

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک :  ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره دو : پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

تبصره سه : هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد  خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برنده دوم  نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده او نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

  • شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده  و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.    

 

حسین صفری

شهردار  بندرماهشهر