اجاره کشتارگاه دام (واقع در حاشیه خور)

اسناد مزایده کشتارگاه دام

         دعوت نامـه شرکت در مزایده عمومی مرحله اول           

شرکت / ………………………………..

به آدرس قانونی و شماره تماس ……………………………………………………….

بدین وسیله به استناد موافقت نامه شماره ۲۷۳۷/ش مورخ ۱۲/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر ازآن شرکت دعوت می شود که در مزایده عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: اجاره کشتارگاه دام (واقع در حاشیه خور) و تأسیسات آن جهت انجام امور کشتار روزانه دام سبک و سنگین ، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر و حفظ و نگهداری ابنیه ، ساختمان، دستگاه تصفیه فاضلاب  و تأسیسات کشتارگاه .

ب اجاره ماهیانه    ۱.۰۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و اجاره یک سال ۱۳.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال می باشد.

ج- ضمانت: 

  • مستاجر متعهد است در هنگام عقد قرارداد ۱۰% مبلغ کل پیشنهادی (به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی) به عنوان ضمانت نامه انجام تعهدات طبق مفاد قرارداد به موجر تحویل نماید.

توضیح : در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات قید شده در مفاد قرارداد تا ۱ ماه  ، عدم تهیه ادوات تنظیفات و مواد شوینده بهداشتی و ضدعفونی بصورت روزانه در کشتارگاه تا یک هفته و عدم انعقاد قرارداد مبارزه با جوندگان یا عدم تسویه حساب ماهانه با مجری مربوطه تا دو هفته توسط مستاجر، موجر حق خواهد داشت رأسا اقدام و مبلغ آن را با ۱۰% بالاسری از محل ضمانت نامه فوق برداشت کند.

  • سفته بانکی به مبلغ  ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال بابت تسویه حساب آب و برق مصرفی

توضیح: در صورت عدم ارائه مفاصا حساب ماهانه آب و برق مصرفی به دستگاه نظارت تا ۳ ماه توسط مستاجر، موجر حق خواهد داشت رأسا اقدام و مبلغ آن را با ۱۰% بالاسری از محل ضمانت نامه فوق برداشت کند.

  • مستاجرموظف است در هنگام عقد قرارداد مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال را به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به عنوان تضمین نگهداری از ساختمان ، تأسیسات ، اموال کشتارگاه ، تخلیه مکان کشتارگاه به موجرتحویل نماید.

توضیح: در صورت عدم ارائه فیش پرداختی اجاره بهای ماهانه به دستگاه نظارت تا۳ ماه ، موجر حق خواهد داشت مبلغ بدهی را با ۱۰% بالاسری از محل ضمانت نامه فوق برداشت کند.

۵-مستاجر متعهد است مبلغ ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال ریال بصورت واریز نقدی جهت تضمین پرداخت ماهیانه حقوق و بیمه تمامی پرسنل شاغل در قرارداد و ارائه ی صورت وضعیت بصورت ماهیانه شامل فیش پرداخت ماهیانه عوارض دامپزشکی و منابع طبیعی و فهرست آمار ماهیانه کشتار دام به تفکیک واحدهای قصابی که به تأیید اتحادیه مواد پروتئینی رسیده باشد. به موجر تحویل نماید. و اگر تا بعد از دهم هر ماه تعویق یا تأخیری در پرداخت حقوق و بیمه پرسنل باشد و یا تا ۲ ماه مستاجر نسبت به ارائه ی صورت وضعیت به دستگاه نظارت اقدام ننماید . موجر حق خواهد داشت مبلغ بدهی را  با ۱۰% بالاسری از محل تضامین نقدی برداشت کند.

توضیح: در صورت قصور و یا عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد ، موجرحق خواهد داشت  علاوه بر کسر بدهی ها از ضمانت نامه های فوق هزینه های مترتب بر قصور و جرائم را وصول نماید.(جرائم مربوطه طبق جدول جرائم اعمال و از ضمانت نامه های مستأجر کسر می گردد)

چ مدت اجاره : یک سال شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل  .

تبصره : چنانچه پس از پایان مدت قرارداد به هر دلیل مستاجر جدید شناسایی نشده باشد تا شناسایی مستاجر جدید  این قرارداد با همین شرایط  به قوت خود باقی و تمدید میگردد.

د موجر :  شهرداری بندرماهشهر .

شرایط مزایده :

۱- اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir    از مورخ ۰۹/۰۹/۱۴۰۲  تا ساعت ۸  مورخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۲  ارائه میگردد. بارگذاری پاکات در سامانه مذکور تا ساعت ۸ مورخ ۲۵/۰۹/۱۴۰۲  و  بازگشایی مورخ ۲۵/۰۹/۱۴۰۲ می باشد .

۲-  پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده پنـج درصـد مبلـغ اولیه ( ۶۵۱.۰۰۰.۰۰۰ریال)‌ را به یکی از دو  طریق زیر ارائه نمایند :

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک : ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

۳ – پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

۴ – هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برنده دوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

۵ – در صورتیکه شرکت کننده تاکنون به هر دلیل مشمول ضبط تضمین شرکت در مزایده شده باشد پاکت پیشنهادی ایشان مفتوح نخواهد گردید.

۶ – شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده  و برنده مزایده  به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.   

                                                                                                                                         حسین صفری

                                                                                                                                   شهردار بندر ماهشهر