واگذاری کارواش و واحد های تجاری در بر آن و دفتر کار در دو طبقه ، واقع در بلوار کمربندی ماهشهر کنار گذر ماهشهر –هندیجان

sanad

مزایده عمومی مرحله اول

 

          شهرداری بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۲۹۴۸/ش مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر در نظر دارد کارواش و واحد های تجاری در بر آن واقع در بلوار کمربندی ماهشهر کنار گذر ماهشهر -هندیجان ، را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی اجاره دهد.

الف : موضوع : واگذاری کارواش و واحد های تجاری در بر آن با مساحت عرصه ۲.۷۷۸ متر مربع و اعیان تجاری به مساحت ۵۱۰.۹۰ متر مربع و ۱۸ واحد و دفتر کار به مساحت ۱۰۸ متر مربع در دو طبقه ، واقع در بلوار کمربندی ماهشهر کنار گذر ماهشهر هندیجان

ب : قیمت پایه اجاره یک ماه مبلغ ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و اجاره یک سال ۶.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

ج : پیش پرداخت : به میزان اجاره پیشنهادی یک سال برنده مزایده.

د : مدت زمان اجاره : ۱۲ ماه می باشد.

     توضیح ۱: در صورتیکه به دلیل انجام مراحل مزایده های آتی یا هر دلیل دیگر مدت قرارداد بیش از یک سال باشد ؛طی تنظیم الحاقیه قرارداد مبلغ اجاره ماهانه طبق دفترچه عوارض شهرداری با ۱۵ درصد افزایش اخذ خواهد گردید. در صورت استنکاف مستاجر و عدم امضای الحاقیه مربوطه؛ طی یک نامه مراتب به ایشان ابلاغ  و نامبرده حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

تبصره: این الحاقیه به منزله تمدید دوره ای و سالانه قرارداد نمی باشد.

   توضیح ۲ : در صورت رضایت موجر قرارداد فقط تا دو سال و با مبلغ جدید قابل تمدید می باشد.

  توضیح ۳: مستاجر هرگونه اعتراض و ادعایی را در خصوص زمان تحویل از خود سلب می نماید و مبنای شروع قرارداد ، صورتجلسه تحویل می باشد.

ماده ۱ : شـرایط مزایده :

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۶/۱۰/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده پنـج درصـد مبلـغ اولیه ( ۳۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال)‌ را به یکی از دو  طریق زیر ارائه نمایند :

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک : ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره دو :ارائه تضمین شرکت در مزایده قبل از جلسه بازگشائی پاکات به واحد حراست واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی شهرداری الزامی میباشد.

  • پس از برگزاری مزایده و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم (تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
  • هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برنده دوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده او به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • در صورتیکه شرکت کننده تاکنون به هر دلیل مشمول ضبط تضمین شرکت در مزایده شده باشد پاکت پیشنهادی ایشان مفتوح نخواهد گردید.
  • شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و برنده مزایده  به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.   

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر