احداث، ترمیم، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهرمنطقه دو – ناحیه صنعتی

sanad

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۲۲۲۲/ش مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: احداث، ترمیم، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه دو ناحیه صنعتی به مساحت ۴۱۰۰۰۰ مترمربع

ب مبلغ اولیه: ۲۹۲.۹۴۹.۸۲۸.۶۳۴ ریال

ج مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل 

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر

و- ارائه گواهینامه صلاحیت خدماتی و ایمنی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی اجتماعی و مستندات مربوط به ارزیابی مندرج در صفحه ۸ اسناد الزامی است.

 

 

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۲  ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸  بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲  است.
  • ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشایی به واحد حراست شهرداری واقع در ساختمان مرکزی طبقه اول الزامی است.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۶۴۷.۴۹۱.۴۳۲ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ واقع در دفتر فضای سبز شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.
  • شرکت کنندگان در مناقصه نباید قرارداد دیگری با موضوع: نیروی انسانی، خدماتی یا فضای سبز (با محوریت تأمین نیروی انسانی) در شهرداری بندرماهشهر داشته باشند. (درصورتی که شرکت قرارداد جاری با موضوع نیروی انسانی با شهرداری داشته باشد می بایستی حداقل ۸۰ درصد مدت یا مبلغ آن تکمیل شده باشد.)

 

                                                                                         حسین صفری

                                                                                    شهرداربندرماهشهر