مطالعات و تدوین سند چشم انداز بلند مدت و میان مدت توسعه شهری بندر ماهشهر

sanad

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

شرکت / مشاور

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۲۲۲۲/ش مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: مطالعات و تدوین سند چشم انداز بلند مدت و میان مدت توسعه شهری بندر ماهشهر

 ب مبلغ اولیه:  ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ج مدت انجام کار: ۶ ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه شروع کار

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: شهرداری بندرماهشهر یا هر شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد.

 

شرایط مناقصه

  1. اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir  از مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ ارائه می گردد؛ و پاکت در مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۳ تا ساعت ۱۸:۰۰ تحویل شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۳                    می باشد.
  2. با توجه به ایراد سامانه ستاد و عدم امکان پرداخت الکترونیک خرید اسناد، متقاضیان می بایست هزینه خرید اسناد را حداکثر تا روز بازگشائی به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری را واریز و قبل از بازگشایی به همراه ضمانت نامه به واحد حراست شهرداری تحویل دهند.

توضیح : عدم ارائه فیش واریزی موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

  1. ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه گشایش پاکت ها به واحد حراست واقع در ساختمان مرکزی شهرداری بندرماهشهر طبقه اول، الزامی است.
  2. پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهرنشده معذور است.
  3. پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

 

 

                                                                                        بهشاد بهبهانی

                                                                          سرپرست شهرداری بندرماهشهر