واگذاری امور خدمات شهری مناطق ناحیه صنعتی، شهرک های آیت اله طالقانی و شهید رجایی بندرماهشهر

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله سوم

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوزهای شماره ۳۰۵۸/ش مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: واگذاری امور خدمات شهری مناطق ناحیه صنعتی، شهرک های آیت اله طالقانی و شهید رجایی بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۹۸۰.۷۶۲.۸۵۸.۲۱۷ ریال

ج مدت انجام کار: دو سال شمسی  

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: به عهده مدیران مناطق ۲، ۳ و ۴ شهرداری با نظارت عالیه مدیریت خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر.

ط- ارائه گواهی معتبر تأیید صلاحیت اداره کار و امور اجتماعی و گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.(تصویر برابر با اصل)

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ ارائه می گردد؛ و پاکت ها تا مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۳ می باشد.
  • با توجه به ایراد سامانه ستاد و عدم امکان پرداخت الکترونیکی خرید اسناد، متقاضیان می بایست هزینه خرید اسناد را حداکثر تا روز بازگشائی به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال (غیرقابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری واریز نمایند. همچنین ارائه فیزیکی تضمین شرکت در مناقصه و فیش خرید سند مناقصه قبل از جلسه بازگشائی پاکت ها به واحد حراست واقع در طبقه اول ساختمان شهرداری الزامی است.

توضیح : عدم ارائه فیش واریزی موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۴۹.۰۳۸.۱۴۲.۹۱۱ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • متقاضیان شرکت در مناقصه اگر قرارداد دیگری در شهرداری بندرماهشهر داشته باشند صرفاً درصورتیکه حداقل ۷۰% از مدت قراردادشان سپری شده باشد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند. همچنین اعضای هیئت مدیره آن نباید با نام شرکت های دیگر با شهرداری قراردادی داشته باشند. شرکت برنده تا قبل از سپری شدن حداقل ۷۰% از مدت قرارداد نیز حق شرکت در هیچ کدام از مناقصات حوزه خدمات شهری شهرداری را ندارد.

 

                                                                                                                                         بهشاد بهبهانی

                                                                                                                         سرپرست  شهرداری بندرماهشهرsanad