اجاره مغازه های واقع در مجتمع تجاری تفریحی نگین شهرداری واقع در بلوار طالقانی – روبروی سازمان آتش نشانی

آگهی مزایده عمومی

         شهرداری بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۱۱۴۹/ش مورخ ۲۴/۷/۹۵ شورای اسلامی شهر در نظر دارد منافع مغازه های واقع در مجتمع تجاری تفریحی نگین شهرداری واقع در بلوار طالقانی روبروی سازمان آتش نشانی را از طریق مزایده عمومی به شرح جدول زیر اجاره دهد.

مدت زمان اجاره: یک سال شمسی  است. تاریخ محاسبه مدت قرارداد از تاریخ صورتجلسه تحویل ملک می باشد.

توضیح: در صورت رضایت موجر قرارداد فقط تا دو سال و با مبلغ جدید قابل تمدید می باشد.

مزایده مرحله شماره مغازه مساحت اجاره ماهانه (ریال) اجاره یک سال (ریال) ودیعه (ریال) تضمین ۵% شرکت در مزایده (ریال)
دوم ۸ ۳۳.۵ ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ۵۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۸.۸۰۰.۰۰۰
دوم ۱۰ ۱۲.۳ ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸.۶۰۰.۰۰۰
دوم ۱۲ ۵۳ ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰.۴۰۰.۰۰۰
دوم ۱۳ ۵۳.۵ ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰.۴۰۰.۰۰۰
دوم ۱۸ ۱۲.۷ ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹.۸۰۰.۰۰۰
دوم ۲۰ ۲۶.۵ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۳.۰۰۰.۰۰۰
دوم ۲۱ ۲۹.۶ ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ۶۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۱.۲۰۰.۰۰۰
دوم ۲۴ ۱۵ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰.۴۰۰.۰۰۰
دوم ۲۶ ۱۶.۳ ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹.۲۰۰.۰۰۰
دوم ۲۷ ۲۱.۷ ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۷۰۰۰.۰۰۰
دوم ۲۹ ۱۰.۸ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸.۰۰۰.۰۰۰
دوم ۳۷ ۳۸.۵ ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ ۹۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۹.۸۰۰.۰۰۰
دوم ۳۸ ۱۵ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۳.۰۰۰.۰۰۰
دوم ۴۳ ۲۵.۶ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
دوم ۳۳ ۳۱.۲ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۱.۰۰۰.۰۰۰
اول ۴۰ ۲۰.۴ ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ۸۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰.۸۰۰.۰۰۰

شـرایط مزایده :

۱- اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir از مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۳ تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۳ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۳ و بازگشایی مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۳ می باشد.

۲- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمیـن شرکت در مزایده پنـج درصـد مبلـغ اولیه را (جداگانه برای هر ردیف) به یکی از دو طریق زیر ارائه نمایند:

الف : فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳  نزد بانک ملی ایران به نام  شهرداری بندر ماهشهر.

ب : به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

تبصره یک:  ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.

تبصره دو: پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده  شخص برنده و نفر دوم(تا انعقاد قرارداد) نگهداری و سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

تبصره سه : ارائه تضمین شرکت در مزایده قبل از جلسه بازگشائی پاکات به واحد حراست واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی شهرداری الزامی میباشد.

تبصره چهار: هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا ۵ روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم نیز ظرف ۵ روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.اجاره مغازه های مجتمع نگین تیر ۱۴۰۳