خرید ، نصب ، راه اندازی ، بهره برداری و نگهداری از سامانه دوربین مداربسته نظارت تصویری مجموعه مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر

دعوت نامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

شرکت /پیمانکار

         بدین وسیله به استناد مجوز شماره ۳۹۹/ش مورخ ۲۳/۲/۹۷ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت نماید :

الف- موضوع: خرید ، نصب ، راه اندازی ، بهره برداری  و نگهداری از سامانه دوربین مداربسته نظارت تصویری مجموعه مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه کار: ۳٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ج مدت انجام کار : از تاریخ ابلاغ قرارداد ، ۴ ماه شمسی (۱ ماه جهت خرید اقلام مورد نیاز و ۳ ماه جهت نصب و راه اندازی ) .

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: شهرداری ماهشهر

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۱۷/۱۰/۹۷ تا پایان وقت اداری مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ در امور قراردادهای شهرداری ماه شهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری(تلفن ۱۶-۲۳۳۹۱۱۴) در مقابل پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب جاری ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰  بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و پاکت ها در مورخ ۲/۱۱/۹۷ به واحد امور قراردادها شهرداری تحویل می گردد. و پاکت ها در تاریخ ۳/۱۱/۹۷ درسالن جلسات شهرداری بازگشائی می گردد.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۲/۱۱/۹۷ به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکات آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

۳- پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

تبصره ۱:   عدم رعایت مفاد بندهای ۲ و ۳ ، برای بار اول مشمول اخطارکتبی و برای بار دوم باعث محرومیت از شرکت در مناقصه ها تا سه ماه و درصورت تکرار تا شش ماه خواهد بود.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر.

 

                                                                                                                                                                                    مجاهد نظارات

                                                                                                                                                                                 شهرداربندرماهشهر

 

 

خرید ، نصب ، راه اندازی ، بهره برداری و نگهداری از سامانه دوربین مداربسته نظارت تصویری مجموعه مجتمع تولیدی شهرداری