فروش یک باب واحد تجاری به مساحت ۲۴ مترمربع واقع در بندر ماه شهر- ناحیه صنعتی-نبش پاساژ موحد دارای اشتراک آب/برق اختصاصی، بنا شده با سازه سنتی

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

 

         شهرداری بندرماه شهر به استناد موافقت نامه شماره ۲۴۵۵/ش مورخ ۰۲/۱۱/۹۷ شورای اسلامی شهر درنظر دارد یک باب واحد تجاری به مساحت ۲۴ مترمربع واقع در بندر ماه شهر- ناحیه صنعتی-نبش پاساژ موحد دارای اشتراک آب/برق اختصاصی، بنا شده با سازه سنتی، را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات آئین نامه های معاملاتی تحت شرایط ذیل به فروش رساند.

 • اسناد مزایده از مورخ ۱۵/۱۱/۹۷ تا پایان وقت اداری مورخ ۳۰/۱۱/۹۷ در امور قراردادهای شهرداری ماه شهر واقع در کوی انقلاب بلوار شهرداری تلفن ۱۶- ۵۲۳۳۹۱۱۴ در مقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم و پاکت در مورخ ۰۱/۱۲/۹۷ به امور قراردادهای شهرداری تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۱۲/۹۷ می باشد.
 • قیمت پایه فروش به ازای هر مترمربع ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۹۵ ریال و قیمت کل ۰۰۰/۰۰۰/۶۸۰/۴ریال می باشد.
 • پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ اولیه را (۰۰۰/۰۰۰/۲۳۴ ریال) به یکی از دو طریق زیر ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ شهرداری بندرماه شهر نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماه شهر .

ب- ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماه شهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها .

 • هر گاه برنده مزایده حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ ، حاضر به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی و عقد قرارداد نشود ، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی نشوند، سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

تبصره: مبلغ پیشنهادی قابل تقسیط نمی باشد و برنده مزایده موظف است کل وجه را ظرف موعد مقرر به حساب شهرداری واریز نماید.

 • پس از برگزاری مزایده و اعلام برنده آن، سپرده  شرکت در مزایده شخص برنده و نفر دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • قیمت پیشنهادی زیر قیمت پایه مردود است.
 • به پیشنهادهای مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و یا اینکه بعد از مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • سایر شرایط در متن قرارداد فروش لحاظ خواهد شد.
 • پرداخت مالیات و سایر کسور قانونی به عهده برنده مزایده می باشد.
 • کلیه هزینه های اخذ و نقل و انتقال سند ، هزینه کارشناسی ، هزینه روزنامه و هزینه دفترخانه به عهده برنده مزایده می باشد.
 • کلیه امور مربوط به اخذ سند به عهده برنده مزایده می باشد .
 • مهر و امضاء کلیه برگ های شرایط شرکت در مزایده با قید قبول است و تکمیل فرم پیشنهاد قیمت می بایست به حروف و عدد خوانا و بدون خط خوردگی باشد.
 • در صورتی که اوراق بدون امضاء تسلیم گردد، به منزله آگاهی از تمامی شرایط مزایده بوده و باعث سلب مسئولیت و عدم اجرا نخواهد بود.
 • متقاضیان شرکت درمزایده می بایست تضمین شرکت در مزایده را در پاکت الف و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت ج گذاشته، هر دو پاکت را در پاکت د قرارداده و سپس به امور قراردادهای شهرداری تحویل نماید.

                                                                                                                                   مجاهد نظارات

                                                                                                                                       شهـردار بندرماه شهر

 

 

فروش یک باب واحد تجاری نبش پاساژ موحد