اجرایی متن نامگذاری سال ٩٧ توسط فضای سبز منطقه دو کنار پل ولایت ناحیه صنعتی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بندر ماشهشهر :اجرا یی متن نامگذاری سال ٩٧ تپه سبز  پل ولایت ناحیه صنعتی  توسط فضای سبز منطقه دو  شهرداری بندر ماهشهر