هرس نیزار کنار لوله ها حد فاصل پل معلم تا پل آتشنشانی توسط فضای منطقه دو

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر هرس نیزار کنار لوله ها حد فاصل پل معلم تا پل آتشنشانی توسط فضای منطقه دوشهرداری بندر ماهشهر

 1