آسفالت معابر سایت صنعتی بندرماهشهر توسط گروه زیرسازی و آسفالت شهرداری بندرماهشهر + تصاویر