اقدامات واحد عمرانی شهرداری بندرماهشهر در روز پنجشنبه ۲۵ مرداد

اقدامات واحد عمرانی شهرداری بندرماهشهر در روز پنجشنبه ۲۵ مرداد

?ساخت پل ورودی خیابان پرستار٢

?ادامه ترمیم پیاده رو پارک خطی دیوار سپاه

?کفپوش گذاری ورودی قطعه شهدا باغ رضوان

❄روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربندرماهشهر