اقدامات واحد زیرسازی وآسفالت.

اقدامات واحد زیرسازی وآسفالت.
۱ .آسفالت فاز۶ پیاده رومنازل شهرک امام حسین
۲٫خیابان شهید میرزائ فاز۲
۳٫فاز۲ خیابان سردار۲
۴٫نبش حسینیه ثارالله.
۵٫خیابان سعیدی بعداز چهاراه ۱۵ خرداد