عملیات نخاله برداری ، خاکبرداری و خاکریزی با خاک مناسب فضای سبز در قطعات منطقه ۵ کوی مهر (فاز ٧)خیابان مهر شرقی ٣ و خیابان قائم ١۵ و ١٧ غربی توسط واحد فضای سبز

عملیات نخاله برداری ، خاکبرداری و خاکریزی با خاک مناسب فضای سبز در قطعات منطقه ۵ کوی مهر (فاز ٧)خیابان مهر شرقی ٣ و خیابان قائم ١۵ و ١٧ غربی توسط واحد فضای سبز

 

 

 5