فاز اول ساماندهی ورودی شهر بندرماهشهر از سمت میدان الغدیر

sanad

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: فاز اول ساماندهی ورودی شهر بندرماهشهر از سمت میدان الغدیر

ب مبلغ اولیه: ۱۸۱.۱۴۶.۳۰۳.۱۳۶ ریال

ج مدت انجام کار: ۶ ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – ارائه حداقل رتبه ۵ ابنیه یا راه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی و مستندات مربوط به ارزیابی طبق بند ۶-۴ مندرج در صفحه ۷ اسناد الزامی است.

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۲ ارائه می گردد و پاکت ها  مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۲ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۰۵۷.۳۱۵.۱۵۷ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت ۹ روز دوشنبه مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۲ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

 

                                                                                            حسین صفری

                                                                                        شهردار بندرماهشهر

 

 
دسته‌بندی نشده